Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2021r.

       Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Borowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2020r. Rada Gminy Borowie podjęła uchwałę nr XXIII/135/2020 (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz……)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 20 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 5 zł za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie)- wymagane złożenie nowej deklaracji
  2. 25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
  3. 75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zmiana stawki opłaty podyktowana została wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnym, który spowodowała zmiana jaka zaszła w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana dotyczy sposobu rozliczenia z firmą odbierającą odpady komunalne. Zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. W latach ubiegłych była to stawka ryczałtowa czyli niezmienna kwota pieniężna niezależna od ilości odebranych odpadów. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczyła ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Terminy i sposoby wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w uchwalonych terminach płatności:

  • I kwartał (styczeń, luty, marzec)- do 31 stycznia
  • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)- do 30 kwietnia
  • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)- do 31 lipca
  • IV kwartał (październik, listopad, grudzień)-do 31 października

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Borowie.

Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę będą dostępne od 1 stycznia 2021r.
Deklarację należy złożyć do Wójta Gminy Borowie w jeden w następujących sposobów:

 

  • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borowie( Biuro Obsługi Interesanta) bądź wysyłając pocztą tradycyjną na adres ul. A.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1173) lub Profilem Zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U.z2020r.poz.346 ze zm.)

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Borowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (tj. zmiana właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość np. z powodu urodzenia, śmierci). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie stawek za odpady 2021.doc)Zawiadomienie[ ]1003 kB

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

 

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

- nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

- rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

- nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

- chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

 

To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt Programu 2021.pdf)Projekt Programu[ ]397 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]60 kB
Pobierz plik (Formularz konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.doc)Formularz konsultacji Programu[ ]38 kB

Informacje o uruchomionym mobilnym punkcie pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19

 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wykonanie testu na obecność koronawirusa  SP ZOZ w Garwolinie wraz ze Starostwem Powiatowym od dnia 31 października ( tj. sobota) uruchamia  mobilny punkt pobrań do badań w kierunku COVID-19 - typu
„DRIVE THRU”.

Punkt Pobrań będzie  się  znajdował na Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej i będzie czynny
7 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 16:00.

Prosimy o dostosowanie się do zamieszczonych oznakowań
w miejscu pobrania.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.