Informacja o zakazie podrzucania odpadów na PSZOK

Drukuj

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Urząd Gminy w Borowiu przypomina o tym, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostawianie odpadów komunalnych poza godzinami pracy PSZOK-u jest niedozwolone. Takie zachowanie jest nielegalne i grozi karą grzywny lub nagany.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń:

/Zaśmiecanie/ Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Apelujemy do mieszkańców gminy Borowie, którzy będąc świadkami podrzucania odpadów komunalnych do PSZOK-u (plac za kościołem parafialnym w Borowiu) poza wyznaczonymi godzinami pracy (każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 7.30-15.30), aby natychmiast reagowali i zgłaszali sytuacje do Urzędu Gminy Borowie tel. (25) 685-90-70 lub na Policję.

Punkt czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 7.30 do 15.30.
Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców gminy Borowie, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy. Celem uniknięcia „podrzucania” do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie gminy Borowie, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Powyższa procedura ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których odpady do Punktu dostarczać będą osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż gmina Borowie bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, które zobowiązane są do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do PSZOK nie są również przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogłyby wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenia tejże działalności.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.