Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 03 grudzień 2018
Utworzono: 03 grudzień 2018

                                                                                                      

 

OGŁOSZENIE

DOT. USUWANIA AZBESTU

Informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w Urzędzie Gminy w Borowiu przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia przez Gminę Borowie.

Zainteresowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 11.01.2019r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-90-70 wew. 24.

Poprawiono: 19 listopad 2018
Utworzono: 19 listopad 2018

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gminy
i rad miast, zwołana została I Sesja Rady Gminy Borowie w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji rady gminy przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
  6. Ślubowanie Wójta.
  7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Poprawiono: 13 listopad 2018
Utworzono: 13 listopad 2018

Poprawiono: 07 listopad 2018
Utworzono: 07 listopad 2018